Autodesk Revit Structure

Aktualne terminy szkoleń

Revit Structure poprawia sposób pracy inżynierów budowlanych i kreślarzy bo minimalizuje powtarzalne zadania modelowania i kreślenia oraz błędy, wynikające z ręcznej koordynacji między inżynierami, architektami i kreślarzami. Pomaga skrócić czas poświęcany na tworzenie docelowych rysunków budowlanych i zwiększa dokładność dokumentów.

 

Dwukierunkowe powiązania, wiele pakietów analizy
Wszystkie zmiany w projekcie są automatycznie uwzględniane w całym modelu.

Przeglądarka projektów
Ponieważ wszelkie informacje są w programie przechowywane w pojedynczym pliku, zespoły projektowe spędzają mniej czasu na zarządzaniu treścią projektu. Przeglądarka projektów pomaga użytkownikom przechodzić pomiędzy rozmaitymi widokami, przekrojami, rzutami, widokami szczegółowymi i arkuszami rysunków projektu budowlanego. Organizacja zawartości projektu może być dostosowywana do potrzeb użytkowników.

Automatyczne przekroje i rzuty
Tworzenie przekrojów i rzutów w programie Revit Structure jest proste ponieważ widoki są zobrazowaniem pełnego modelu budynku. Użytkownicy mogą zatem uzyskać natychmiastowy przekrój danej konstrukcji a użycie ich w dowolnej chwili pozwala pracować z najbardziej odpowiednim widokiem. Gdy dokumenty budowlane są gotowe do druku, znaczniki przekroju i symbole rzutów pionowych, które nie są umieszczane na arkuszu z rysunkiem, są automatycznie ukrywane. Automatyczne oznaczanie rysunków Funkcjonalność ta gwarantuje, że żaden przekrój, rzut czy odsyłacz nie odwołuje się do niewłaściwego rysunku lub arkusza oraz że wszelkie dane i rysunki szczegółowe, plany, grafika oraz arkusze w obrębie rysunku będą aktualne i skoordynowane.

Składniki parametryczne
Składniki parametryczne można wykorzystać w najbardziej zaawansowanych układach jak: umeblowanie czy wyposażenie oraz do podstawowych elementów budynku, np. ścian czy kolumn. Nie jest przy tym konieczna znajomość języka lub kodu programowania. Modelowanie informacji o budynku (Building Information Modeling) to tworzenie i wykorzystanie skoordynowanych, spójnych oraz przeliczalnych informacji o projekcie. Są one pomocne przy podejmowaniu decyzji na etapie projektowania, tworzenia dokumentów budowlanych oraz szacowania kosztów i planowania budowy oraz opcjonalnie - w procesie zarządzania obiektem i jego eksploatacją.

Grupy
Grupy umożliwiają parametryczne projektowanie modułowe i służą do tworzenia powtarzalnych jednostek. Tworzenie grupy odbywa się przez wybór powiązanych z nią elementów. Można na przykład zbudować grupę konstrukcyjnych układów belek, które ponownie zastosowane będą na innych kondygnacjach budynku.

Opcje projektu
Revit Structure pozwala, by projektanci koncentrowali się na inżynierii budowlanej, analizowali zmiany oraz koncepcje, umożliwiając podjęcie kluczowych decyzji dotyczących projektu. Ułatwia także prezentowanie klientom schematów i projektów. Każdą z opcji można bowiem wstawić jako zamiennik do modelu na potrzeby wizualizacji i przedmiaru ilościowego. Zwiększ możliwości modelowania konstrukcyjnego

Funkcja Worksharing

Funkcja Worksharing umożliwia członkom zespołu, pracującym w sieci, wspólne działanie na jednym modelu, przy zachowaniu pełnej koordynacji. Funkcja udostępnia pełny zestaw trybów współpracy, od bieżącego, równoczesnego dostępu do modelu, po formalny podział projektu na oddzielne, wspólnie użytkowane moduły lub indywidualnie zarządzane, połączone modele. Integrowanie dwu- i trójwymiarowych rysunków w formacie DWF Oprogramowanie Autodesk Design Review to wszechstronny sposób na przeglądanie, zaznaczanie i śledzenie zmian w projektach dwu- i trójwymiarowych, bez konieczności posiadania pierwotnego oprogramowania do tworzenia projektów. Ponieważ funkcje umieszczania znaczników w programie Design Review są powiązane z funkcjami nawigacji i zarządzania poprawkami w programie Revit Structure śledzenie zmian jest proste.


Szczegóły
Oprogramowanie Revit Structure ułatwia odwoływanie się do typowych i specyficznychszczegółów. Tradycyjne narzędzia kreślenia dwuwymiarowego w programie Revit Structure umożliwiają tworzenie od zera całych arkuszy z typowymi szczegółami. Projektanci mogą również importować szczegóły z oprogramowania AutoCAD w postaci plików DWG i łączyć je z programem Revit Structure za pomocą przeglądarki projektów, zarządzającej tymi plikami. Szczegóły biorą się bezpośrednio z widoków modelu. Takie oparte o model szczegóły są uzupełniane o dwuwymiarowe elementy parametryczne (podłogi metalowe, prefabrykaty betonowe, kotwy w podstawach, mocowania, symbole spawania, stalowe płyty łączące, pręty zbrojeniowe i in.) oraz adnotacje w rodzaju uwag czy wymiarów. Gdy geometria staje się skomplikowana, oprogramowanie Revit Structure proponuje szczegóły oparte o model trójwymiarowy, jak trójwymiarowe przedstawienie miejsc rozbudowy, połączeń stalowych czy prętów zbrojeniowych w elementach betonowych.

Przepływ pracy z wykorzystaniem formatów DWG/DXF/DGN/IFC
Import, eksport i łączenie z wykorzystaniem formatów DWG, DXF, DGN oraz IFC pomaga zachować w pełni kompatybilną wymianę danych między firmami technicznymi i architektami. Revit Structure obsługuje tradycyjny przepływ pracy, w którym modelowanie konstrukcji rozpoczyna się od dwuwymiarowych plików DWG, dostarczonych i utworzonych przez architekta w programie AutoCAD. Taka organizacja pracy pozwala ograniczyć czas na tworzenie ścian konstrukcji i siatek przez bezpośredni wybór linii w pliku DWG a nie kreślenia nad nimi. Z chwilą zakończenia dokumentów budowlanych w programie Revit Structure
rysunki konstrukcyjne można wysłać architektowi do przeglądu w postaci plików DWG. Inżynierowie budownictwa mogą również importować i eksportować swoje modele korzystając z formatu CIS/2 w celu ujednolicenia ich z dostawcami i producentami elementów stalowych.

Model fizyczny nadaje kształt dokumentacji budowlanej. Z modelu fizycznego korzystają kreślarze, tworząc rysunki i szczegółowe arkusze. Inżynierowie i architekci posługują się nim do celów koordynacji, n.p. weryfikacji nieścisłości. Model analityczny zawiera informacje na temat: obciążeń, układu obciążeń, wymiaru elementów i warunków zmniejszania obciążeń, które można wykorzystać w wiodącym oprogramowaniu analitycznym innych producentów. Modelem analitycznym może być model całego budynku, jedno skrzydło budynku a nawet pojedyncza rama konstrukcji. Inżynierowie mają możliwość korzystania z filtrów wyboru z warunkami granicznymi do wysyłania podstruktur (jak rama, kondygnacja czy skrzydło budynku) do oprogramowania analitycznego bez konieczności przesyłania całego modelu. Model analityczny korzysta z inteligentnego systemu reguł technicznych do tworzenia analitycznej reprezentacji struktury fizycznej. Inżynierowie mają oczywiście możliwość zastąpienia początkowych ustawień analizy innymi ustawieniami i edytowania modelu analitycznego w oparciu o własny osąd przez dołączeniem go do pakietu analizy konstrukcji. Revit Structure daje inżynierom budowlanym lepszy wgląd w kwestie techniczne. Postępując zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika, modele analityczne mają możliwość ustalania swojego położenia względem powierzchni odwzorowania analitycznego towarzyszących im
elementów konstrukcyjnych. Inżynierowie mogą również sprawdzać analityczne niespójności w rodzaju braku elementów podtrzymujących, ogólnej niestabilności czy nieprawidłowości w strukturze budynku, zanim model zostanie poddany analizie konstrukcyjnej. Oprogramowanie Revit Structure udostępnia model fizyczny i w pełni z nim skojarzony analityczny model budynku. Programy do analizy zwracają informacje o projekcie na temat zmian w wymiarach elementów i układzie konstrukcji, które z kolei aktualizują cały model fizyczny a tym samym i dokumentację. Możliwość ta pozwala wyeliminować równoległe i powtarzalne wykonywanie tych samych czynności przez inżynierów budowniczych modelujących konstrukcje w wielu różnych aplikacjach.

Połączenie z AutoCAD Architecture
Oprogramowanie Revit Structure obsługuje również przepływ pracy, w którym modelowanie strukturalne rozpoczyna się od projektu architektonicznego wykonanego w programie AutoCAD Architecture. Inżynierowie mają również możliwość korzystania z poszczególnych widoków planu, dostępnych w programie AutoCAD Architecture jako odniesienie przy rozpoczęciu prac nad układem konstrukcji. W celu lepszej koordynacji mogą eksportować trójwymiarowe modele z programu Revit Structure do programu AutoCAD Architecture. Architekci korzystający z najnowszej wersji oprogramowania AutoCAD Architecture mają możliwość dokonywania przeglądu eksportowanych elementów konstrukcyjnych jako rzeczywistych elementów programu AutoCAD Architecture. Połączenie z Revit Architecture Inżynierowie współpracujący z architektami projektującymi przy pomocy Revit Architecture mogą w pełni korzystać z zalet modelowania informacji o budynku i tej samej bazy danych. Tworzenie modelu konstrukcji jest znacznie szybsze, dzięki zintegrowanym narzędziom platformy Revit. Inżynierowie mogą np. tworzyć kolumny konstrukcji na podstawie istniejących kolumn architektonicznych. Dzięki funkcji weryfikowania zakłóceń pomiędzy obiektem budowlanym i architektonicznym, istnieje możliwość natychmiastowego wykrycia
problemów związanych z koordynacją. Dzięki funkcji monitorowania spójności projektu inżynierowie i architekci otrzymują drogą elektroniczną powiadomienia o wszelkich zmianach, dokonanych w trakcie projektowania w dowolnej dziedzinie: w zakresie poziomów,siatek, kolumn, ścian, płyt, okien i drzwi. Efektem tego jest zsynchronizowany przepływ pracy i lepiej skoordynowane dokumenty budowlane. Jeśli inżynierowie pracują w obrębie jednego zespołu lub firmy z architektami korzystającymi z programu Revit Architecture, mogą przechodzić pomiędzy projektowaniem w różnych dziedzinach, używając narzędzia Worksharing. I wreszcie, wszystkie konstrukcyjne rysunki, rysunki szczegółowe i plany są bezpośrednio dostępne na platformie do przeglądu w programie Revit Architecture.

Współpraca z inżynierami i projektantami systemów MEP
Inżynierowie budownictwa, współpracujący z mechanikami, elektrykami i projektantami systemów wodno-kanalizacyjnych, korzystającymi z oprogramowania AutoCAD MEP mogą udoskonalić koordynację projektu. Użytkownicy programu Revit Structure mogą eksportować swoje modele strukturalne do programu AutoCAD MEP, w którym inżynier systemu MEP ma możliwość sprawdzenia czy elementy instalacji nie kolidują z elementami konstrukcyjnymi. Program Revit Structure ułatwia również import trójwymiarowych obiektów typu kanały czy rury z oprogramowania AutoCAD MEP do modelu konstrukcji za pomocą obiektów ACIS, umożliwiając wizualne wykrycie niezgodności. Dodatkowo inżynierowie budownictwa współpracujący z inżynierami systemów MEP, używający programu Revit MEP mogą w pełni korzystać z modelowania informacji o budynku.

Bezpłatna wersja testowa programu